Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Artykuły religijne;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://artykulyreligijne.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Artykuły religijne a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez sprzedawcę.

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://artykulyreligijne.pl/.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy Artykuły religijne, działający pod adresem https://artykulyreligijne.pl/, prowadzony jest przez DKK Design Wojciech Kubara, Św. Jadwigi 141, 42-226, Częstochowa, NIP: 5732858311, REGON: 363297237. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

kontakt@artykulyreligijne.pl 

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: W przypadku korzystania z komputera niezbędny jest system operacyjny Windows oraz przeglądarka internetowa - wszystkie dostępne na rynku. W przypadku korzystania z smartfonu system operacyjny Andriod lub iOS - dostępne przeglądarki telefoniczne. Strona wykonana jest w sposób represywny dopasowuje się do kształtu ekranu lub monitora.

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Artykuły religijne zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://artykulyreligijne.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

9. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http: //isap.sejm.gov.pl/

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Artykuły religijne może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Artykuły religijne za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Artykuły religijne.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Artykuły religijne

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Artykuły religijne,

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://artykulyreligijne.pl/ i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Artykuły religijne Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://artykulyreligijne.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

9. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia produktów bez wad. 

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do Do wszystkich krajów Unii Europejskiej, do krajów Ameryki Północnej, do krajów Wielkiej Brytanii i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Odbiór w punkcie Poczty Polskiej

- Pocztex Kurier 

- InPost Paczkomaty 

- InPost Kurier 

- DPD Kurier 

- DPD kurier - gabaryt 

- Odbiór osobisty 

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie pod adresem:  Św. Jadwigi, 141, 42-200 Częstochowa, Polska. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, z wyjątkiem świąt państwowych. Odbierając zamówiony towar w sklepie, mogą Państwo zapłacić gotówką.

Koszty dostawy wynoszą: Informacje dotyczące kosztów wysyłki znajdą Państwo na stronie https://artykulyreligijne.pl/czas-i-koszty-dostawy. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Koszty dostawy mogą ulegać zmianie ze względu na wagę/ gabaryt zamówienia.

Koszty dostawy:

- odbiór w Punkcie Poczty Polskiej: 11,00 zł

- Pocztex kurier: 14,00 zł

- In Post paczkomaty: 15,00 zł

- In Post Kurier: 16,50 zł.

- DPD Kurier: 17,00 zł.

3. Termin realizacji dostawy wynosi Informacje dotyczące czasu realizacji zamówienia znajdą Państwo na stronie https://artykulyreligijne.pl/czas-realizacji-zamowienia i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

Standardowy czas realizacji zamówień wynosi od 3 -5 dni.

W przypadku produktów, które wymagają dodatkowe personalizacji np. grawerowanie czas realizacji może wydłużyć się o dodatkowe 2 dni robocze.

4. Uszkodzenia Towaru powstale podczas dostawy.

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o nieodbieranie przesyłki lub sporządzenie w obecności kuriera protokołu szkody oraz o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Konsekwencją braku protokołu szkody lub odbioru zniszczonego towaru może być odrzucenie reklamacji przez właściciela sklepu Artykulyreligijne.pl. Jednak szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi ze Sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej

5.Darmowa dostawa przy zakupie powyżej 250 zł, nie obejmuje produktów oznaczonych jako DPD kurier - gabaryt 

VI. Metody płatności

 • Gotówka
 • Za pobraniem - płatność u kuriera, doliczana jest dodatkowa opłata +7 zł 

Płatność gotówką kurierowi za zamówiony towar przy odbiorze zamówienia, ta forma płatności obciążona jest dodatkowym kosztem 7 zł 

 • Przelew natychmiastowy - aby dokonać płatności wybierz Twój bank.
 • Przelewy24.plaby dokonać płatności wybierz Twój bank.
 • Karty Płatnicze
 • BLIK
 • Raty online
 • Google Pay
 • PayU +1,5%
 • PayPal +1,5%
 • Odbiór osobisty - płatność gotówką

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Jako konsument masz prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy i zwrotu zakupionego towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo to przysługuje w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru i dotyczy wyłącznie osób fizycznych nie związanych działalnością gospodarczą.

Klient zobowiązany jest do zgłoszenia chęci dokonania zwrotu w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Wszelkie zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail:kontakt@artykulyreligijne.pl lub tel. 511802868. 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zwrotu widnieją tutaj

Zwrot pieniędzy dokonywany jest w ciągu 14 dni od momentu otrzymania informacji dotyczącej zwrotu towaru. Zwrot środków następuję po dostarczeniu sprzedającemu dodatkowych dokumentów tj. wypełnionego formularzu zwrotu oraz paragonu, faktury lub potwierdzenia przelewu. Nie odpowiadamy za błędne dane oraz niekompletność dokumentów.

Sklep nie przyjmuje zwrotów pobraniowych. Należna kwota zostaje przesłana do klienta po akceptacji zwrotu na podane w formularzu zwrotu konto bankowe. Nie odpowiadamy za błędne dane konta bankowego.

Według Art.38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta: "Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb"

Produkty spersonalizowane takie jak: ikony z grawerem, banery i tła wykończone tunelem, oczkami lub marginesem, spersonalizowane zaproszenia na komunijne, chrzest, ślub, spersonalizowane podziękowania na komunijnie, chrzest, ślub, spersonalizowane obrazki komunijne  oraz inne wyroby wykonywane na zamówienie klienta zgodnie z jego wolą nie podlegają zwrotowi.

 

W przypadku rezygnacji przez kupującego z zakupionego towaru w naszym sklepie, kupujący jest zobowiązany do zwrotu produktów na własny koszt. Podstawa prawna załącznik 1, do ustawy o prawach konsumenta.  

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

Jeśli zakupiony towar jest niezgodny z przedmiotem zamówienia albo posiada wady fabryczne klient ma prawo do reklamacji.

Klient zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji na adres e-mail: kontakt@artykulyreligijne.pl lub tel. 511802868

Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacji widnieją tutaj

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy cię mailowo albo telefonicznie o decyzji w związku z reklamacją. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona w sposób pozytywny w ciągu 7 dni od wysłania decyzji zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: wysłanie nowego produktu, naprawę wadliwego produktu albo zwrot należnych pieniędzy. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona w sposób negatywny, odeślemy zareklamowany produkt na koszt klienta.

Gdy realizacja reklamacji wiąże się z wysłaniem do klienta nowego towaru lub naprawienia uszkodzonego towaru koszty wysyłki pokrywa Sklep.

Różnice dotyczące zdjęć towarów wynikające z ustawień komputera klienta (np. kolor lub proporcje) nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego towaru. 

IX. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie

Artykuły religijne jest producentem niektórych Towarów dostępnych w Sklepie. W odniesieniu do tych Towarów Artykuły religijne udziela dodatkowo gwarancji na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej dołączanej do Towarów.

W odniesieniu do Towarów, których producentem nie jest Artykuły religijne, producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są niezależnie odpowiedzialnością Artykuły religijne na podstawie ustawowych przepisów o rękojmi za wady. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Artykuły religijne podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: reklamacje@artykulyreligijne.pl

3. W reklamacji dotczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
- Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XII. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Artykuły religijne a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

TELEFONICZNA OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ

511-802-868

kontakt@artykulyreligijne.pl

  • Zapraszamy do współpracy
  • Jeśli zainteresował Cię nasz asortyment i chcesz nawiązać współpracę - zgłoś się do nas ! Przygotujemy ofertę handlową idealnie dopasowaną do Twoich potrzeb.
   Pozdrawiamy
   Zespół AR :)

  • 511-802-868
  • kontakt@artykulyreligijne.pl
Waluty
więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl